Almindelige Forretningsbetingelser for ryd app og ryd pay

1. Aftalens genstand og indgåelse

1.1. Parterne og aftalens genstand. Nærværende Almindelige Forretningsbetingelser (AGB) regulerer det retlige forhold mellem ryd GmbH, Landsberger Str. 94, 80339 München, Tyskland (i det følgende: “vi”/”os”) og vores kunde (i det følgende: “du”/”dig”) vedrørende det, at du gratis får stillet ryd appen til rådighed, samt vedrø rende vores brug af dine data.

1.2. Aftalens indgåelse. Når du ved oprettelse af en ryd brugerkonto indtaster din e-mail adresse og klikker på „videre“, indgås der en vederlagsfri aftale i henhold til nærvæ rende Almindelige Forretningsbetingelser vedrørende brug af ryd appen.

2. Anvendelse

2.1. Funktionsomfang ryd app. ryd appen giver dig en oversigt over brændstofpriserne (aktuelt ikke muligt i alle lande) samt mulighed for at registrere dine brændstofomkost ninger og evt. yderligere funktioner vedrørende bilen. Du har med ryd pay mulighed for på bestemte tankstationer at købe og betale brændstof og nærtbeslægtede varer di rekte via ryd appen. I sådanne tilfælde gælder betingelserne for ryd pay. Detaljerne vedrørende ryd appens funktionsomfang finder Du på vores website.

2.2. Visning af oplysninger om tankstationer og brændstofpriser. Ved visningen af oplysninger om tankstationer og brændstofpriser i ryd appen (adresse, åbningstider, priser på Super E5/E10 og diesel) består vores ydelse i visning af relevante oplysninger fra de formidlende offentlige enheder (fx ”Markttransparenzstelle” i Tyskland) fra Open

StreetMap og de firmaer, der driver tankstationerne. Vi hæfter ikke for oplysningernes rigtighed eller aktualitet og påtager os intet ansvar i den forbindelse.

2.3. Ændringer i ydelser. Vi forbeholder os ret til at videreudvikle ryd appen og de af ryd udbudte tjenester, hvis der foreligger en væsentlig grund hertil. En sådan grund fore ligger særligt, hvis ændring er nødvendig som følge af (i) en nødvendig tilpasning til en ny retsstilling eller retspraksis, (ii) ændrede tekniske rammebetingelser (fx nyt Opera ting System Environment), eller (iii) beskyttelse af systemsikkerheden. Tillige kan vi også ophøre med at tilbyde enkelte ekstrafunktioner igen. Vi vil imidlertid ikke foretage nogen ændringer, der ændrer den aftalemæssige balance mellem os og dig på en måde, der er til urimelig ulempe for dig.

2.4. Brugsret ryd app – Såfremt intet andet er aftalt, meddeler vi dig til ryd appen en simpel, dvs. ikke-eksklusiv, vederlagsfri ret, hvilken ret gælder globalt, er tidsmæssigt begrænset til nærværende aftales løbetid, ikke kan overdrages, og hvortil der ikke kan meddeles underlicens, til at installere og anvende ryd appen på din smartphone, tablet, etc. inden for rammerne af nærværende Almindelige Forretningsbetingelser.

2.5. Tredjepartssoftware / Open Source Software og eksterne webservices. ryd ap pen kan indeholde tredjepartssoftware („Tredjepartskomponenter“) og anvende Web services leveret af tredjepart („Eksterne Webservices“). For Tredjepartskomponenter og Eksterne Webservices kan der gælde brugs- og licensbetingelser, i forbindelse hvor med udenlandsk ret eventuelt kan finde anvendelse. Brugsrettighederne får du i givet fald direkte af den pågældende Tredjepartsudbyder. Udbyderne kan ophøre med at levere Eksterne Webservices eller stille sådanne til rådighed på ændrede betingelser, således at senere ændringer af appen kan være nødvendige. De pågældende Tredje partsudbyderes brugs- og licensbetingelser der er afvigende fra nærværende Alminde lige Forretningsbetingelser finder forlods anvendelse på Tredjepartskomponenter og Eksterne Webservices. En liste over anvendte Tredjepartskomponenter og eksterne Webservices kan hentes på https://ryd.one/opensource/.

3. ryd pay

3.1. Aftalens genstand. Nedenstående bestemmelser gælder ved brug af funktionaliteten ryd pay. Med ryd pay kan du købe og betale pengeløst for bestemte varer og tjeneste ydelser (brændstof og nærtbeslægtede varer som fx sprinklervæske og bilvask til mod tagere, som accepterer ryd pay (fx tankstationer) (i det følgende ”Acceptant/er”)).

3.2. Aftalens indgåelse. En vederlagsfri aftale vedrørende brug af ryd pay indgås, når du i ryd appen afslutter oprettelsesprocessen for ryd pay, og du i appen får vist en positiv bekræftelsesmeddelelse. Til registreringen har vi især brug for dit navn, din adresse og dine betalingsoplysninger.

3.3. Individuelle aftaler om køb af varer og ydelser

3.3.1. Indgåelse. Når du hos en Acceptant har udvalgt varer og ydelser, bestemmer dig for afvikling ved hjælp af ryd pay og afslutter ryd pay-processen med ryd appen korrekt, indgås der en individuel aftale om køb af vare(r) hhv. ydelse(er) mellem dig og os. Ved at vælge en tankstation og en benzinpumpe bekræfter du udtrykkeligt, at du ønsker at gennemføre den valgte transaktion med ryd pay. Tjek derfor nøje, om du har valgt den rigtige tankstation og benzinpumpe, inden du bekræfter transaktionen. Med din bekræftelse accepterer du at betale de omkostninger og gebyrer, der er forbundet med transaktionen. Den fuldførte indgåelse af aftalen vises i appen med en bekræftelse, desuden modtager du en e-mail med den relevante faktura. Leveringer og ydelser fra det pågældende sted sker i ryd GmbH’s navn og for ryd GmbH’s regning. Du kan se en liste over

Acceptanter finder på https://ryd-pay-map.web.app/.

3.3.2. Forudsætninger for brug. Forudsætningerne for brug af ryd pay er:

a) Din smartphone med installeret ryd app og fuldført tilmelding til ryd pay befinder sig i umiddelbar nærhed af den Acceptant, som har varen hhv. tjenesteydelsen (ca. 50 meter),

b) din smartphone har internetadgang (fx z.B. mobilnetværk, WLAN), og c) din smartphones GPS fungerer (GPS-modtagelse).

d) du er brugerberettiget i henhold til klausul 6.6.

3.3.3. Ingen tvang til indgåelse. Hverken du eller vi er forpligtet til at indgå individuelle aftaler. Særligt kan du ikke gøre krav gældende i tilfælde af forsyningsvanskeligheder og/eller tekniske vanskeligheder med ryd pay. Vi er desuden ikke forpligtet til at sørge for at ryd pay er til rådighed.

3.3.4. Limit. Vi forbeholder os ret til for køb af varer og øvrige ydelser at fastsætte en indivi duel beløbsgrænse (limit), der begrænser værdien af varer eller ydelser, der kan købes med ryd pay pr. tidsenhed. Denne limit offentliggøres på vores website og kan til enhver tid ændres. Vi forbeholder os ret til enhver tid at afvise en levering, hvis denne i sig selv eller sammen med allerede udførte, men ikke afregnede leveringer eller endnu ikke betalte beløb overskrider den fastsatte limit.

3.3.5. Indhold af individuelle aftaler. Acceptanten er ikke berettiget til med virkning for os og til ulempe for os at aftale udvidelser af det lovmæssige ydelses- eller hæftelsesom fang eller afvigelser fra nærværende betingelser for ryd pay eller til at udstede garantier med virkning mod os.

3.3.6. Afbrydelse af ryd pay-processen. Hvis ryd pay-betalingsprocessen ikke fuldføres korrekt, skal du henvende dig til Acceptanten og der betale for det påfyldte brændstof eller evt. andre købte varer eller ydelser.

3.4. Betaling og afregning

3.4.1. Priser. For de varer og ydelser, du har købt med ryd pay, skal du betale de hos Accep tanten på købstidspunktet anførte priser. Vores fordringer er forfaldne til betaling straks efter indgåelsen af den individuelle aftale. Der er ingen forsendelsesomkostninger.

3.4.2. Fakturering. Vi afregner vores fordringer overfor dig som følge af varer og ydelser købt med ryd pay med regelmæssige intervaller. Afregningen sker i EUR. Du modtager udelukkende en elektronisk faktura, som Vi sender til dig pr. e-mail.

3.4.3. Fakturakontrol. Du skal kontrollere vores fakturaer omgående og senest inden for otte uger fra fakturadato meddele os eventuelle indsigelser. I tilfælde af indsigelse skal du anføre de pågældende fakturaposter og årsagen til din indsigelse. Fakturaer, mod hvilke der ikke er gjort indsigelse, gælder som accepteret, medmindre du, uden at du selv er skyld deri, ikke har haft mulighed for at kontrollere fakturaen. Vi vil gøre dig separat opmærksom på denne følge af manglende reaktion fra din side på fakturaen.

3.4.4. Betalingskort. Du kan betale med kreditkort, PayPal, Google Pay eller Apple Pay. Vi planlægger desuden en løsning, som gør det muligt at betale med firmabenzinkort. Denne løsning vil blive ind ført snarligt.

a) Kreditkort. Hvis Du beslutter dig for betaling med kreditkort, registreres og gem mes dine betalingsoplysninger hos en af vores betalingstjenesteudbydere, custom web GmbH, Winterthur (CH), Nexi Germany GmbH, Eschborn eller Mastercard Payment Gateway Services Ltd., London (UK). Afviklingen sker via Nexi Germany GmbH, Esch born eller Elavon Financial Services DAC, Loughlinstown, Co. Dublin (IRL). Opbeva ringen af dine betalingsoplysninger hos betalingstjenesteudbyderen sikrer, at du ikke behøver at indtaste dine oplysninger igen ved fremtidige transaktioner. Hvis Du ikke er indforstået hermed, kan Du til enhver tid gøre indsigelse mod opbeva ringen ved meddelelse til vores Support (support@ryd.one). Vi gemmer ikke selv kreditkortoplysninger.

b) PayPal. Hvis Du beslutter dig for betaling via PayPal, sker betalingsafviklingen via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Faktureringen sker i vores navn, afregningen via den af dig valgte betalingstjene steudbyder. Hvilke personoplysninger, der behandles i den forbindelse, fremgår af vores databeskyttelsesmeddelelse.

c) Google Pay. Hvis du vælger at betale med Google Pay, skal dette tidligere være valgt som betalingsmetode på din ryd-konto.

d) Apple Pay. Wenn du dich für die Bezahlung mit Apple Pay entscheidest, musst du dies zuvor als Zahlart in deinem ryd account auswählen

3.4.5. Ændring af oplysninger. Du skal omgående meddele os, hvis der sker ændringer af dit navn, din adresse og dine betalingsoplysninger.

3.5. Forsinkelse

3.5.1. Spærring. Hvis Du bliver forsinket med betalinger som følge af ryd pay- funktionalite ten, forbeholder vi os ret til at spærre ryd pay-funktionaliteten i din ryd app, indtil forsinkelsen er afhjulpet.

3.5.2. Tilbageførsel. I tilfælde af en tilbageførsel, især ved utilstrækkelig dækning, urigtige eller ugyldige bankoplysninger eller indsigelse, er du forpligtet til at betale det opstå ende tilbageførselsgebyr med tillæg af et tilsvarende ekspeditionsgebyr.

3.5.3. Øvrige krav. Vi forbeholder os ret til at gøre eventuelle moraskader derudover gæl dende, herunder morarenter i henhold til lovgivningens bestemmelser.

3.6. Brugsret

3.6.1. Forudsætning for brugsret. Du må kun bruge ryd pay, hvis

a) ryd kontoen er oprettet i dit navn,

b) du har deponeret et gyldigt betalingsmiddel,

c) ryd pay registreringen er sket med dine oplysninger, og kontoen hhv. kreditkortet lyder på dit navn, eller du på anden vis er berettiget til at råde over kontoen hhv. kreditkortet, og

d) du permanent er den berettigede ejer af den smartphone, hvorpå ryd appen befin der sig.

3.6.2. Videregivelse af smartphonen. Ved videregivelse af smartphonen til en anden per son skal Du sikre, at denne ikke bruger ryd pay (fx afinstallere appen).

3.7. Misbrug

3.7.1. Hæftelse ved misbrug. Du hæfter i tilfælde af aftalestridig brug eller misbrug af ryd pay, medmindre du har truffet alle rimelige foranstaltninger for at hindre aftalestridig brug af ryd pay.

3.7.2. Foranstaltninger mod misbrug. Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger mod misbrug af ryd pay på din smartphone. Du skal især oprette effektiv adgangsbe skyttelse af ryd appen (fx. beskyttelse af din smartphone med PIN-kode). Desuden skal du omgående informere os, hvis der er konkret risiko for, at ryd pay bruges af personer uberettiget hertil (fx ved bortkomst af din smartphone).

3.8. Ejendomsforbehold. Vi forbeholder os ejendomsretten til den pågældende vare og ydelse indtil den fuldstændige indfrielse af alle fordringer som følge af forretningsrela tionen, herunder fremtidigt opstående fordringer som følge af samtidig eller senere indgåede aftaler samt saldofordringer ved mellemregning med dig (”Vare købt under ejendomsforbehold” herefter: „Forbeholdsvare“).

3.8.1. Salgsbeføjelse. Du er berettiget til at sælge Forbeholdsvaren i forbindelse med lovlig forretningsgang. Vi er berettiget til at tilbagekalde denne salgsbeføjelse ved erklæring herom, hvis Du bliver forsinket med opfyldelsen af dine forpligtelser overfor os og især med dine betalinger, eller vi bliver bekendt med øvrige omstændigheder, som får din kreditværdighed til at fremstå som værende tvivlsom.

3.9. Garanti (mangelsansvar) / reklamationer

3.9.1. Reklamationer. Reklamationer som følge af mangler ved varer eller ydelser skal ved synlige mangler fremsættes skriftligt og indenfor rimelig tid efter modtagelse af varen eller ydelsen, ved ikke synlige mangler indenfor rimelig tid efter manglens opdagelse. Du skal stille reklamationen til os og samtidig informere den pågældende Acceptant.

3.9.2. Afhjælpning af mangler. I tilfælde af mangler påtager vi os ansvar på grundlag af gældende lovgivning i henhold til følgende regler.

3.9.3. Overfor Acceptanten. Uden at dette anfægter dine eventuelle krav som følge af mangler overfor os, anbefales det som det første at gøre dine krav som følge af mangler gældende overfor Acceptanten – efter ønske med vores støtte. Til det formål transpor terer vi hermed allerede vores egne krav som følge af mangler overfor Acceptanten til dig, og Du accepterer hermed denne transport. Vi er forpligtet til at støtte dig ved gennemførelse af dine krav som følge af mangler overfor Acceptanten.

3.9.4. Indhold af kravene som følge af mangler. Hvis det ikke lykkes at gennemføre kra vene som følge af mangler overfor Acceptanten, vil vi afhjælpe manglen ved hjælp af en anden Acceptant eller levere en mangelfri genstand hhv. ydelse (efterfølgende op fyldelse). Hhv. vi eller den pågældende Acceptant vælger i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til proportionaliteten en passende efterfølgende opfyldelse, jf. købelovens § 78, stk. 3. Hvis den efterfølgende opfyldelse udebliver, hvorved du principielt

indrømmer to forsøg til efterfølgende opfyldelse, kan du hæve den pågældende indivi duelle aftale eller nedsætte købsprisen hhv. vederlaget – i tilfælde af værksleje også selv afhjælpe manglen ved godtgørelse af udgifterne. For erstatningskrav som følge af mangler gælder den i pkt. 3.11 anførte ansvarsbegrænsning.

3.9.5. Forældelse. For så vidt som du ikke er forbruger (fx hvis du overvejende bruger ryd pay erhvervsmæssigt), forældes krav som følge af mangler når der ikke er reklameret straks efter du blev klar over manglen og senest indenfor tolv måneder. Dette gælder ikke i tilfælde af krav som følge af mangler, for så vidt at vi hæfter i henhold til ufravi

gelig lovgivning (fx i tilfælde af svig).

3.10. Modregning. Du kan kun foretage modregning med andre krav end med dine kon traktlige modkrav som følge af den til enhver tid værende pågældende transaktion eller gøre en tilbageholdelsesret gældende, hvis det pågældende krav er ubestridt eller har endelig retskraft.

3.11. Ansvarsbegrænsning. Til præcisering: Ansvarsbegrænsningerne i henhold til de Al mindelige Forretningsbetingelser for ryd appen gælder i fuldt omfang.

3.12. Aftalens løbetid. Aftalen om brug af ryd pay i henhold til nærværende Almindelige Forretningsbetingelser kan til enhver tid uden angivelse af årsag eller overholdelse af en opsigelsesfrist opsiges af såvel dig som os (ordinær opsigelse). Du bedes i tilfælde af opsigelse henvende dig til vores Support (hilfe@ryd.one). Retten til ekstraordinær opsigelse berøres ikke heraf. Allerede opståede betalingskrav som følge af individuelle aftaler berøres ikke af opsigelsen.

4. Brug af dine oplysninger

4.1. Personoplysninger. Til gengæld for vores ydelser meddeler du os hermed vederlags frit en global, tidsmæssigt ubegrænset, simpel (ikke-eksklusiv) ret til at opbevare og bearbejde dine kørsels-, køretøjs- og lokaliseringsdata for indenfor ryd appen, pr. e mail eller som push-besked på dit terminaludstyr at kunne sende dig individuelle tilbud på vores produkter og vores samarbejdspartneres produkter. Dette omfatter ikke retten til at videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller øvrige tredjeparter. I ovennævnte omfang giver du tillige dit samtykke til behandling af dine personoplys ninger.

Køretøjsdata er de af dig i ryd appen anførte data (fx oplysning om producent af per sonbil og model). Med lokaliseringsdata menes den registrerede lokation med henblik på visning af tankstationer i nærheden samt registrering af lokation ved brug af ryd pay. Vi har ret til at behandle disse data for at kunne sende dig tilbud fra forretninger i din nærhed eller udfinde din interesse for bestemte ydelser. Du kan til enhver tid tilba gekalde dit samtykke til disse rettigheder, idet du opsiger din aftale med os og afinstal lerer ryd appen.

4.2. Ret til anonym behandling. Udover ovennævnte rettigheder meddeler du os hermed vederlagsfrit en global, tidsmæssigt ubegrænset, simpel (ikke-eksklusiv) og uigenkal delig ret, som kan overdrages, og hvortil der kan meddeles underlicens, til at bruge dine data/oplysninger i ikkepersonlig (dvs. anonymiseret) form til behandling, samt til at anvende resultaterne af denne behandling til kommercielle formål.

5. Dine pligter og forpligtelser

5.1. ryd-brugerkonto. For at oprette en ryd-brugerkonto har vi brug for din e-mailadresse og dit fuldstændige navn. I tilfælde af ændringer i disse data, skal du omgående give os meddelelse herom. Du er forpligtet til at hemmeligholde dine adgangsdata til din ryd-brugerkonto, og du må ikke overlade din ryd-brugerkonto eller adgangsdata til

Tredjepart.

5.2. E-mailadresse. Du skal oplyse en aktuel e-mailadresse til ryd og tjekke denne regel mæssigt for post. Vi er berettiget til at sende alle relevante erklæringer og meddelelser til dig via denne e-mailadresse.

5.3. Brug til eget køretøj. Du kan også bruge appen uden køretøj.

5.4. Opdateringer. For at kunne bruge funktionerne i ryd appen skal du altid have den aktuelle version af ryd appen.

5.4.1. Systemkrav. ryd app: Kravene til din smartphone, tablet etc. Kan du se på vores website i help center (https://support.ryd.one/hc/da-dk)

5.5 Apple Pay Du kan foretage dine betalinger på ryd-appen ved hjælp af Apple Pay-betalingstjenesten. Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA, repræsenteret i Europa af Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (i det følgende benævnt " Apple"). Når du foretager en betaling med Apple Pay, videresendes betalingsoplysningerne til Apple. Ifølge Apple, når du bruger Apple Pay, sendes pseudonymiserede data såsom enhedskontonummeret på din Apple-enhed, en dynamisk transaktionsspecifik sikkerhedskode og yderligere oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre transaktionen, til Apple. 

Apple behandler også data i blandt andet USA. Ifølge EU-Domstolens udtalelse er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i øjeblikket ikke garanteret for dataoverførsler til USA. Dette indebærer risici for lovligheden og sikkerheden af ​​dataoverførslen. Som grundlag for dataoverførsler i tredjelande anvender Apple standardkontraktklausuler godkendt af Europa-Kommissionen. Inden for rammerne af disse klausuler forpligter Apple sig til at overholde EU-niveauet for databeskyttelse ved behandling af relevante data, selv udenfor USA.

For mere information om Apples databeskyttelse ved brug af Apple Pay, se Oversigt over sikkerhed og anonymitet for Apple Pay

5.6 Google Pay Du kan foretage dine betalinger på ryd-appen ved hjælp af Google Pay-betalingstjenesten. Udbyderen af ​​Google Pay er Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt "Google"). Når du foretager en betaling med Google Pay, videresendes de registrerede betalingsoplysninger til Google. Ifølge Google er der tale om transaktionsoplysninger, samt eventuelt oplysninger indhentet fra tredjeparter vedrørende dig. Transaktionsoplysninger er blandt andet tidspunkt, dato og beløb for transaktionen, placering og beskrivelse af forretningen, eventuelt beskrivelser af de købte produkter/tjenester, som sælger har stillet til rådighed, dit navn, e-mailadresse og den anvendte betalingsmetode. Tredjepartsoplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, oplysninger relateret til transaktioner udført med Google Pay hos forretninger, data fra tredjepartsudbydere om de betalingsmetoder og de anvendte konti, der er knyttet til Google Pay, enhedens identitet udstedelse af kortet eller kreditinstituttet, oplysninger om adgang til din Google Pay-kontosaldo samt oplysninger fra mobiludbydere i forbindelse med mobilbetalinger. I nogle tilfælde kan Google også indhente oplysninger om dig fra kreditbureauer eller kreditvurderingsbureauer.


Google behandler også data i blandt andet USA. Ifølge EU-Domstolens udtalelse er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i øjeblikket ikke garanteret for dataoverførsler til USA. Dette indebærer risici for lovligheden og sikkerheden af ​​dataoverførslen. Som grundlag for dataoverførsler i tredjelande anvender Google standardkontraktklausuler godkendt af Europa-Kommissionen. Inden for rammerne af disse klausuler forpligter Google sig til at overholde EU-niveauet for databeskyttelse ved behandling af relevante data, selv uden for EU.

For information om databeskyttelse hos Google, når du bruger Google Pay, se https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=da

6. Databeskyttelse

6.1. Ingen videregivelse. Vi videregiver kun dine personoplysninger, såsom navn, adresse og lokaliseringsdata til vores samarbejdspartnere, hvis du i forbindelse med udnyttelse af et tilbud fra en samarbejdspartner igen udtrykkeligt giver dit samtykke hertil.

6.2. Brug af dine data/oplysninger. Det er en del af vores tilbud, at vi bruger dine køre tøjs- og lokaliseringsdata for at kunne vise dig skræddersyede tilbud. Til det formål

meddeler du os tilsvarende rettigheder til dine data/oplysninger (for detaljer i den for bindelse, se pkt. 4).

6.3. Databeskyttelsesmeddelelse. Detaljer vedr. hvilke data/oplysninger vi indhenter, og hvortil vi anvender disse, fremgår af vores databeskyttelsesmeddelelse på https://dk.ryd.one/dataprotection-ryd-app/

7. Krav som følge af mangler (garanti)

Ryd appen stiller vi gratis til din rådighed. Du kan ikke gøre mangelsansvar gældende for den gratis brug af ryd appen.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1. Fraskrivelse i bestemte tilfælde.

For så vidt som der ikke er fastsat andet under pkt. 8.3, hæfter vi inden for lovgivnin gens rammer for skader, for så vidt som disse, a.) er forårsaget af os som følge af forsætlig eller grov uagtsom adfærd, eller b.) er forårsaget af os som følge af simpel uagtsom adfærd og skyldes væsentlig misligholdelse af pligter, der indebærer en risiko for opnåelsen af formålet med nærværende aftale, eller misligholdelse af pligter, hvis opfyldelse er en forudsætning for behørig gennemførelsen af nærværende aftale, og

som du kan forvente bliver overholdt (misligholdelse af væsentlige pligter). I øvrigt fraskriver vi os vores ansvar, uafhængigt af retlig grund, medmindre vi hæfter som følge af præceptiv lovgivning, især som følge af krænkelse af en persons liv, l geme eller helbred, udstedelse af en udtrykkelig garanti, svigagtig fortielse af en mangel, eller i henhold til dansk lov om produktansvar.

8.2. Begrænsning som følge af størrelse. I tilfælde af pkt. 9.1, 1. punktum, litra b) (simpeluagtsom misligholdelse af væsentlige pligter) hæfter vi kun for en skade, der er begrænset til en størrelsesorden, der er typisk forudsigelig for aftaler af den pågæl dende art.

8.3. Vederlagsfri ydelser. Vores hæftelse er afvigende fra pkt. 8.1 og 8.2 begrænset til forsæt og grov uagtsomhed for skader forårsaget i forbindelse med levering af en ve derlagsfri ydelse, dvs. ved det forhold, at ryd appen stilles til rådighed.

8.4. Vores medarbejdere og befuldmægtigede. Ansvarsbegrænsningerne i henhold til pkt. 8.1-8.3 gælder også ved krav overfor vores medarbejdere og befuldmægtigede.

9. Løbetid og opsigelse

9.1. ryd app -

9.1.1. Ubestemt løbetid og opsigelse til enhver tid. Nærværende aftale er indgået på ubestemt tid og kan til enhver tid opsiges af dig eller os, uden at der anføres årsager hertil. Hvis du opsiger aftalen, skal du ikke overholde nogen frist. Ved opsigelse fra vores side gælder der en opsigelsesfrist på to uger.

9.1.2. Ekstraordinær opsigelse. Retten til ekstraordinær opsigelse berøres ikke heraf.

10. Indhentning af soliditetsoplysning.

Vi gør dig hermed opmærksom på, at vi med henblik på afgørelse vedrørende begrun delse, gennemførelse eller afslutning af aftaleforholdet angående ryd pay udover kon trol af adresse anvender oplysninger om din hidtidige betalingsadfærd samt sandsyn lighedsværdier for din fremtidige adfærd, i beregning hvoraf der også indgår andre

adressedata. Disse oplysninger indhenter vi via creditPass, Mehlbeerenstraße 2, D 82024 Taufkirchen fra følgende udbyder: Intercard AG, Mehlbeerenstr. 2, D-82024 Taufkirchen. Yderligere oplysninger, også om udbyderen og mulighederne for selv at indhente oplysninger, kan du få på: http://creditpass.de/service/datenschutz/.

11. Afsluttende bestemmelser

11.1. Ændring af Almindelige Forretningsbetingelser. Vi er berettiget til at foretage æn dringer af nærværende Almindelige Forretningsbetingelser. Vi vil informere dig om den planlagte ændring og indholdet af de nye Almindelige Forretningsbetingelser seneste seks uger, inden disse bliver gældende. Ændringen gælder som accepteret, hvis du ikke har gjort indsigelse overfor os indenfor seks uger fra modtagelsen af information herom. Vi vil gøre dig opmærksom på denne følge af manglende reaktion fra din side i medde lelsen om ændringen. Hvis du gør indsigelse mod ændringen, ophører aftalen automa tisk, når de nye Almindelige Forretningsbetingelser træder i kraft. Dette gør vi dig lige ledes opmærksom på i meddelelsen om ændringen.

11.2. Gældende ret. På nærværende aftale og samtlige tvister i forbindelse hermed finder tysk ret anvendelse under udelukkelse af den internationale købelov (CISG), hvis du er erhvervsdrivende, og dansk ret finder anvendelse, hvis du er forbruger.

11.3. Værneting. Hvis du er erhvervsdrivende, en juridisk offentligretlig person eller tilsva rende er der udelukkende værneting hos os (for indeværende i München, Tyskland). Vi forbeholder os dog ret til at lægge sag an der, hvor du har dit hjemsted.

11.4. Delvis ugyldighed. Hvis enkelte bestemmelser i nærværende aftale skulle være eller blive ugyldige, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf.